ثبت نام در کلاس

منو دسترسی
0%
هیئت مدیره

هیئت مدیره

دکتر سکینه خاتون نیکزاد جمنانی

دکتر سکینه خاتون نیکزاد جمنانی

دکتر سکینه خاتون نیکزاد جمنانی

نائب رئیس

دکترسید مجید صاحبی

دکترسید مجید صاحبی

دکترسید مجید صاحبی

مدیر مالی

دکتر علیرضا حیدری

دکتر علیرضا حیدری

دکتر علیرضا حیدری

عضو هیئت مدیره

دکتر محمدرضا خامی

دکتر محمدرضا خامی

دکتر محمدرضا خامی

عضو هیئت مدیره

دکتر رضا یزدانی

دکتر رضا یزدانی

دکتر رضا یزدانی

بازرس

مهندس زهرا پناهی

مهندس زهرا پناهی

مدیر اجرایی